Konserwatyzm brytyjski

Losy historyczne konserwatyzmu brytyjskiego splotły się nierozdzielnie z losami najstarszej chyba w świecie Partii Konserwatywnej, zachowującej ciągłość tradycji torysów, trwającej od około „chwalebnej rewolucji” (Glorious Revolution) z 1688 roku. Długie dzieje Partii Konserwatywnej znaczone są momentami przełomowymi polegającymi na konieczności elastycznej zmiany programów, po przynajmniej pięciokrotnej utracie władzy w celu ponownego jej odzyskania. Gdy początkowo… Czytaj dalej »

Organizacja kampanii wyborczej

Jedną z podstawowych cech współczesnej, marketingowej kampanii wyborczej, jest jej profesjonalna organizacja. Organizację partyjną zastąpili profesjonaliści różnych specjalności. „W gruncie rzeczy organizacja kampanii politycznej jest bardzo podobna do organizacji businessowej ponieważ opiera się tych samych elementarnych zasadach”. Partia nadal pomaga w organizacji, przez swą sieć lokalną, biura, sprzęt, możliwości zebrania woluntariuszy, ale przestała być dominującą… Czytaj dalej »

Filozofia języka naturalnego

Filozofia języka naturalnego pojawiła się ponownie po epoce logicznego empiryzmu. Okres rozkwitu przeżyła w latach pięćdziesiątych, jej centrum stanowił Oksford, w związku z czym zwykło się mówić o „szkole oksfordzkiej”. „Wielką trójkę” filozofów języka naturalnego stanowią Austin, Ryle i późny Wittgenstein; w pewnej mierze należą do nich również Strawson i Grice; za ich poprzednika można… Czytaj dalej »

Handel międzynarodowy a ochrona środowiska

Z czysto teoretycznego punktu widzenia środowisko naturalne można potraktować jako jeden z czynników wytwórczych na równi z kapitałem czy pracą. Poszczególne kraje są bardziej lub mniej obficie wyposażone w czynnik środowisko naturalne”, a więc i jego ceny wewnętrzne powinny odzwierciedlać tę sytuację. Od strony ekonomicznej jest to uzasadnione różną zdolnością ekosystemów poszczególnych krajów do absorbowania… Czytaj dalej »

Wpływ procesów globalizacji na środowisko międzynarodowe

Ważnym elementem analizy procesów globalizacji jest określenie zmian przez nie powodowanych w środowisku międzynarodowym, zwłaszcza że tworzą one nową jego jakość. W tym kontekście formułowany jest nawet pogląd, że zmiany powodowane przez procesy globalizacji prowadzą do kształtowania się nowego ładu międzynarodowego, który stopniowo wypiera ten dotychczasowy. Pogląd ten nie jest możliwy do zaakceptowania. Globalizacja nie… Czytaj dalej »

Nietzsche – koncepcja woli mocy

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) był zwolennikiem teorii deontologicznej, której fundamentem jest wola jednostki. O ile Kierkegaard mimo wszystko przyznaje moralnym predykatom dobra i zła rangę ogólnie obowiązującą i przekraczającą jednostkowy podmiot, o tyle Nietzsche umiejscawia miarę dobra i zła w woli jednostki, która uznaje za dobre to, co sprzyja w niej przekraczaniu siebie, przezwyciężaniu samej… Czytaj dalej »

Międzynarodowe organizacje pozarządowe – NGOs

Spośród licznych pozarządowych organizacji międzynarodowych wydzielić można kilka grup organizacji mających większe znaczenie polityczne w stosunkach międzynarodowych. Stosunkowo najdłuższą i najbogatszą historię wśród organizacji międzynarodowych o charakterze ideologicznym mają kościoły i związki religijne. Zachowały one po dzień dzisiejszy znaczenie, oddziałując na poglądy swych członków w wielu państwach, a także uczestnicząc bezpośrednio w akcjach międzynarodowych o… Czytaj dalej »

Wojna o niepodległość Algierii

Główny etap rozwoju ruchu narodowowyzwoleńczego i procesu dekolonizacji Afryki przypadł dopiero na drugie dziesięciolecie po wojnie. Jeśli w 1955 r. istniały na tym kontynencie tylko 4 niepodległe państwa, to w ciągu następnej dekady liczba ta wzrosła do 35. W Afryce Północnej efektem tych procesów było uzyskanie niepodległości przez Maroko (2 III 1956 r.) i Tunis… Czytaj dalej »