Pojęcie, istota i specyfika polityki zagranicznej państwa

Polityka zagraniczna należy do zewnętrznego kręgu działania państwa, niezbędnego do jego istnienia i rozwoju. Do przeszłości należy pogląd o atrakcyjności izolacjonizmu, zakładającego minimalizację jego udziału w stosunkach międzynarodowych. Zadecydowało o tym wiele powodów. Za najważniejsze uznać należy silną współzależność ze środowiskiem międzynarodowym, globalny charakter powiązań, obecność podmiotów transnarodowych, pośrednio oddziałujących na państwo oraz dynamiczny i… Czytaj dalej »

Kulturowa płaszczyzna globalizacji

Kulturowa płaszczyzna globalizacji ustrukturalizowana jest na osi centrum – półperyferie – peryferie. W centrum usytuowani są globalni nadawcy dóbr i wartości kulturowych, półperyferie zajmują mniej więcej tę część kulturowej areny globalizacji, gdzie odbywa się zarówno recepcja wartości i dóbr kultury będących w obiegu globalnym, jak i emisja dóbr i wartości w skali regionalnej. Na peryferie… Czytaj dalej »

Ubóstwo, wykluczenie i marginalizacja w perspektywie globalnej

Przed trzecią falą globalizacji dopiero co opisane zjawiska zachodziły w zasadzie w obrębie państwa narodowego. Globalizacja natomiast, tworząc nowe wartości, doprowadziła jednocześnie do kształtowania się nierówności społecznych, a w konsekwencji także do marginalizacji społecznej i wykluczenia. Obecnie na problemy związane z nierównością społeczną, marginalizacją i wykluczeniem patrzyć możemy przynajmniej z trzech perspektyw. Najbardziej ogólna jest… Czytaj dalej »

Sytuacja prawno-polityczna Antarktydy

Tę kwestię reguluje od 1961 r. artykuł czwarty Układu Antarktycznego (obowiązujący sygnatariuszy od momentu ratyfikacji do 1991 r., a następnie przedłużony o 50 lat, do 2041 r.), który zamraża, lecz zachowuje w mocy wszystkie prawa i roszczenia terytorialne do Antarktydy sformułowane przed 1959 r. i nie zezwala na zgłaszanie nowych lub rozszerzanie wcześniejszych. Większość roszczeń… Czytaj dalej »

Zagłada wilgotnych lasów równikowych

Wśród roślinności Ziemi wilgotne lasy równikowe wyróżniają się wyglądem, bogactwem składu gatunkowego i rodzajem zajmowanych siedlisk. Są one najbardziej urozmaiconymi i złożonymi pod względem struktury lasami na Ziemi. To w ich przypadku termin „bioróżnorodność” nabiera szczególnego znaczenia – nie mają sobie równych pod względem bioróżnorodności genetycznej, gatunkowej i ekosystemowej. To tym lasom, środowisku, w którym… Czytaj dalej »

Początek zimnej wojny – 1945-1953

Geneza konfliktu. Stosunki międzyalianckie pogorszyły się gwałtownie na początku 1946 r. Przyczyną rozłamu były kontynuacja przez ZSRR polityki ekspansji po zakończeniu wojny oraz decyzje podjęte w Waszyngtonie i stolicach Europy Zachodniej, by się temu przeciwstawić . W Moskwie uznano, że początkowa ustępliwość aliantów zachodnich wynika z ich słabości, toteż w strategii Kremla dominowała chęć poszerzania… Czytaj dalej »

Duns Szkot – filozofia, poglądy, szkoła skotystów

Ostatnia forma filozoficzna XIII wieku była wyrównaniem antagonizmu między dwoma głównymi obozami filozoficznymi stulecia: augustynizmem a tomizmem. Istota wyrównania polegała na tym, że tomizmowi zostały uczynione możliwie największe ustępstwa, ale zasadnicza postawa została augustyńska. Inicjatywa wyszła od franciszkanów, którzy przyswoiwszy sobie zdobycze św. Tomasza zmodernizowali swą doktrynę; w ten sposób powstała ?nowa szkoła franciszkańska”. Twórcą… Czytaj dalej »

Socjalizm afrykański

Myśl polityczna państw afrykańskich, kształtująca się po upadku kolonializmu, złożona jest z dwóch warstw – tradycyjnej i nowoczesnej. Do pierwszej przynależą idee polityczne związane z religiami animistycznymi, islamem, chrześcijaństwem, ?misją cywilizacyjną” kolonizatorów oraz gandyzmem. Do drugiej zaś różne odmiany socjalizmu afrykańskiego. W okresie walki z kolonializmem myśl polityczną państw afrykańskich cechował znaczny stopień integracji i… Czytaj dalej »