Akcjonariusz

przez | 13 lipca 2011

Akcjonariusz jest posiadaczem akcji spółki akcyjnej i tym samym podmiotem praw i obowiązków wynikających ze statutu spółki. Za akcjonariusza – wobec spółki – uznaje się tylko taką osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub jest posiadaczem akcji na okaziciela.

Akcjonariusz jest zobowiązany jedynie do świadczeń określonych w statucie. Nie ponosi odpowiedzialności wobec wierzycieli za zobowiązania spółki akcyjnej. Odpowiedzialność tę ponosi spółka akcyjna.

Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku (wykazanym w sprawozdaniu finansowym), który uchwałą walnego zgromadzenia został przeznaczony do podziału między akcjonariuszy. Zysk ten rozdzielany jest w stosunku do liczby akcji, przy czym jeżeli akcje nie zostały w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do już dokonanych wpłat na akcje. Statut spółki może jednak kwestię podziału zysku uregulować w sposób odmienny (przy uwzględnieniu stosownych przepisów wskazanych w art. 347 § 3 kodeksu spółek handlowych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *