Akcja imienna

przez | 13 lipca 2011

Akcja imienna to akcja, z której uprawnionym jest osoba fizyczna lub prawna wskazana w dokumencie akcji. Cechą charakterystyczną akcji imiennych jest to, że akcje te związane są z konkretną osobą wymienioną w dokumencie akcji z imienia i nazwiska ? w przypadku osób fizycznych bądź nazwy (firmy) ? w przypadku osób prawnych. Uprawnionymi z akcji na okaziciela są natomiast osoby będące w posiadaniu dokumentu akcji.

Zgodnie z art. 334 §1 Kodeksu spółek handlowych akcje w spółce akcyjnej mogą być imienne lub na okaziciela. Stosownie do treści art. 304 Kodeksu spółek handlowych statut spółki akcyjnej powinien określać wartość nominalną akcji i ich liczbę oraz wskazywać czy akcje są imienne czy na okaziciela.

Poza wypadkami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych, akcje są imienne wówczas, gdy akcjonariusze chcą ograniczyć możliwość rozporządzania akcjami. Co do zasady akcje (zarówno imienne, jak i na okaziciela) są zbywalne. Statut spółki nie może pozbawić akcjonariusza uprawnienia do zbycia akcji. Może jednak powyższe uprawnienie akcjonariusza ograniczyć. Uprawnienie akcjonariusza spółki akcyjnej do zbycia akcji lub ułamkowej części akcji może być uzależnione od zgody spółki albo w inny sposób ograniczone, przy czym dotyczy to wyłącznie akcji imiennych (art. 337 §2 Kodeksu spółek handlowych). W przypadku, gdy statut spółki uzależnia przeniesienie (zbycie) przez akcjonariusza akcji lub ułamkowej części akcji od zgody spółki, zgody udziela zarząd w formie pisemnej, chyba że statut spółki przewiduje inną formę wyrażenia zgody na przeniesienie akcji. Zgodnie z art. 337 §3 Kodeksu spółek handlowych zarząd udziela zgody na przeniesienie akcji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezachowanie formy pisemnej powoduje nieważność udzielonej przez zarząd spółki zgody. Jeżeli spółka (zarząd) odmawia zgody na przeniesienie akcji na inną osobę, powinna wskazać innego nabywcę. Termin do wskazania nabywcy, cenę bądź sposób jej określenia oraz termin zapłaty powinien być określony w statucie, przy czym termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. W przypadku braku w statucie spółki powyższych postanowień (tj. terminu do wskazania przez spółkę nabywcy, ceny albo sposobu jej określenia oraz terminu zapłaty) akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia (art. 337 §4 Kodeksu spółek handlowych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *