Archiwum kategorii: Prawo

Broker

Broker to wieloznaczne pojęcie używane na rynku finansowym i kapitałowym w kilku kontekstach znaczeniowych. W najbardziej generalnym ujęciu brokerem jest podmiot (osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) świadczący określone usługi (z reguły pośrednictwa) działający na cudzy rachunek (w przeciwieństwie do np. dealera, czyli podmiotu działającego na własny rachunek). Przykładowo broker ubezpieczeniowy… Czytaj dalej »

Bójka

Bójka w rozumieniu prawa karnego to starcie fizyczne pomiędzy co najmniej trzema osobami, z których każda jednocześnie atakuje i broni się. Zawiera ono poważny ładunek przemocy stwarzający niebezpieczeństwo utraty życia człowieka bądź wystąpienia ciężkiego bądź średniego uszczerbku na zdrowiu. Starcie dwóch osób nie jest bójką. Ich zachowanie może natomiast stanowić inne przestępstwo, jak np. naruszenie… Czytaj dalej »

Dobra wiara (bona fides)

Dobra wiara (łac. bona fides) to domniemanie prawne i zarazem jedno z najważniejszych pojęć prawa cywilnego. W Polsce unormowane zostało ono w artykule 7 Kodeksu cywilnego, który dzieli osoby na te będące w „dobrej” i te będące w „złej” wierze. Co istotne, pojęcie to odnosi się do intencji danej osoby, niezależnie od rezultatu, jaki przyniosły… Czytaj dalej »

Błąd medyczny

Błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta. Na błąd medyczny muszą składać się następujące elementy: postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, wina nieumyślna (tzw. lekkomyślność lub niedbalstwo), ujemny skutek popełnionego błędu, związek przyczynowy między popełnionym błędem, a ujemnym skutkiem postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta,… Czytaj dalej »

Blokada wojenna

Blokada wojenna to jeden ze sposobów prowadzenia walki zbrojnej polegającej na izolowaniu siłami zbrojnymi części lub całości terytorium kraju (koalicji, układu, paktu państw) przeciwnika, określonego zgrupowania jego wojsk, portów morskich bądź innych ośrodków politycznych i obiektów (miast, twierdz) od zewnątrz w celu wstrzymania dopływu świeżych sił, zaopatrzenia itp., co pozwala na stworzenie warunków do szybkiego rozbicia przeciwnika lub zmuszenia go do kapitulacji. Blokadę wojenną przeprowadza… Czytaj dalej »

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) to polski urząd państwowy, realizujący powierzone przez Prezydenta RP zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Biuro jest merytoryczno-organizacyjnym zapleczem (funkcja sekretariatu) Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego utworzone zostało na podstawie art. 11 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, której tekst jednolity ogłoszony został w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z późniejszymi zmianami).… Czytaj dalej »

Czyn przepołowiony

Czyn przepołowiony zwany także przepołowionym typem czynów zabronionych lub bitypem to typ czynu zabronionego, który inkorporuje dwie grupy czynów spełniających w zasadzie te same znamiona, przy czym jedna grupa będzie zakwalifikowana jako przestępstwo, druga ? jako wykroczenie, po spełnieniu pewnego dodatkowego kryterium. Czyn przepołowiony jest więc w tym sensie podzielony na dwie części. Dodatkowe kryterium, rzeczowe lub ocenne, wyznacza granicę pomiędzy przestępstwem a… Czytaj dalej »