Geografia społeczno-ekonomiczna

Islam i świadomość narodowa w dobie postsowieckiej w Azerbejdżanie

Dla większości mieszkańców Azerbejdżanu, mimo wszystkich przemian, jakie dokonały się tu pod rządami Związku Radzieckiego, mimo brutalnych prześladowań i konsekwentnego wychowania atei­stycznego, islam pozostał podstawowym elementem tożsamości. Pró­by zastąpienia przynależności religijnej przynależnością narodową w procesie kształtowania świadomości zbiorowej przyniosły ograni­czone…
Read more

Przestrzeganie praw i swobód obywatelskich w Chińskiej Republice Ludowej

Od 1978 roku w ChRL środki kontroli gospodarczej zostały znacznie ograniczone i kraj wszedł na drogę dynamicznego rozwoju gospodarczego. Jednak mimo to działalność polityczna jest nadal ściśle kontrolowana przez rząd centralny i władze lokalne. Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej Chin stanowi,…
Read more

Aklimatyzacja

Aklimatyzacja to przystosowanie się do nowych dla danego organizmu warunków klimatycznych, spowodowane zmianą miejsca zamieszkania, zachodzące w naturalnych warunkach. W zakres aklimatyzacji wchodzą przystosowania do klimatu, czasu i wysokości. Przystosowanie zachodzące w warunkach laboratoryjnych, do sztucznie wytwarzanych warunków, nazywamy aklimacją. Potocznie…
Read more

Aglomeracja

Aglomeracja miejska to jednostka morfologiczna tworząca spójny zespół wzajemnie powiązanych jednostek osadniczych, powstały w wyniku koncentracji zabudowy i zagospodarowania. Aglomeracje są zazwyczaj tworzone przez jednostki osadnicze odrębnych jednostek administracyjnych. W urbanistyce jest to obszar o intensywnej zabudowie, charakteryzujący się również…
Read more

Kontrurbanizacja

Kontrurbanizacja jest procesem reorganizacji terenów miejskich zamieszkanych przez człowieka, polegający na zmniejszeniu się zagęszczenia przebywającej na tych terenach ludności oraz zmianie charakteru poszczególnych fragmentów miast na tereny typowo mieszkalne lub jednolicie przemysłowe. Proces ten występuje również w ścisłych centrach miast,…
Read more