Archiwum kategorii: Geografia społeczno-ekonomiczna

Islam i świadomość narodowa w dobie postsowieckiej w Azerbejdżanie

Dla większości mieszkańców Azerbejdżanu, mimo wszystkich przemian, jakie dokonały się tu pod rządami Związku Radzieckiego, mimo brutalnych prześladowań i konsekwentnego wychowania atei­stycznego, islam pozostał podstawowym elementem tożsamości. Pró­by zastąpienia przynależności religijnej przynależnością narodową w procesie kształtowania świadomości zbiorowej przyniosły ograni­czone skutki między innymi dlatego, że samo pojęcie ?naród” nie było jasne: azerbejdżański czy radziecki. Co… Czytaj dalej »

Przestrzeganie praw i swobód obywatelskich w Chińskiej Republice Ludowej

Od 1978 roku w ChRL środki kontroli gospodarczej zostały znacznie ograniczone i kraj wszedł na drogę dynamicznego rozwoju gospodarczego. Jednak mimo to działalność polityczna jest nadal ściśle kontrolowana przez rząd centralny i władze lokalne. Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej Chin stanowi, że ?prawa podstawowe? obywateli obejmują wolność słowa, wolność prasy, prawo do sprawiedliwego procesu, wolności wyznania,… Czytaj dalej »

Przemysł w Egipcie

W Egipcie, państwie leżącym w północno-wschodniej Afryce, dobrze rozwinięty jest przemysł chemiczny, szczególnie produkcja nawozów sztucznych, włókien syntetycznych, farmaceutyków, a także przemysł włókienniczy i odzieżowy, dający obecnie ok. 1/4 wartości ogólnej produkcji przemysłowej. Wśród bogactw mineralnych Egiptu największe znaczenie mają ropa naftowa i fosforyty. Ropa naftowa pochodzi ze złóż na zachodzie półwyspu Synaj oraz z… Czytaj dalej »

Aklimatyzacja

Aklimatyzacja to przystosowanie się do nowych dla danego organizmu warunków klimatycznych, spowodowane zmianą miejsca zamieszkania, zachodzące w naturalnych warunkach. W zakres aklimatyzacji wchodzą przystosowania do klimatu, czasu i wysokości. Przystosowanie zachodzące w warunkach laboratoryjnych, do sztucznie wytwarzanych warunków, nazywamy aklimacją. Potocznie aklimatyzacją nazywa się także przystosowanie zwierząt do nowego otoczenia lub człowieka do nowych warunków pracy,… Czytaj dalej »

Agroturystyka

Agroturystyka to forma wypoczynku w warunkach zbliżonych do wiejskich. Może być połączona z pracą u osoby zapewniającej nocleg. Traktowana jako alternatywne do rolnictwa źródło dochodu mieszkańców wsi. Ta forma masowej turystyki obejmuje różnego rodzaju usługi, począwszy od zakwaterowania, poprzez częściowe lub całodniowe posiłki, wędkarstwo i jazdę konną, po uczestnictwo w pracach gospodarskich. Polega na wykorzystaniu… Czytaj dalej »

Aglomeracja

Aglomeracja miejska to jednostka morfologiczna tworząca spójny zespół wzajemnie powiązanych jednostek osadniczych, powstały w wyniku koncentracji zabudowy i zagospodarowania. Aglomeracje są zazwyczaj tworzone przez jednostki osadnicze odrębnych jednostek administracyjnych. W urbanistyce jest to obszar o intensywnej zabudowie, charakteryzujący się również dużym zagęszczeniem ludności przebywającej na danym terenie okresowo (np. w ciągu dnia) lub stale.Aglomeracje charakteryzują… Czytaj dalej »

Kontrurbanizacja

Kontrurbanizacja jest procesem reorganizacji terenów miejskich zamieszkanych przez człowieka, polegający na zmniejszeniu się zagęszczenia przebywającej na tych terenach ludności oraz zmianie charakteru poszczególnych fragmentów miast na tereny typowo mieszkalne lub jednolicie przemysłowe. Proces ten występuje również w ścisłych centrach miast, z których mieszkańcy przenoszą się do dzielnic peryferyjnych, czego efektem jest zmiana charakteru centrum miasta… Czytaj dalej »

Konurbacja

Konurbacja ( z łac. con – z, razem; urbs – miasto) to zespół miejski złożony z kilku miast, z których żadne nie dominuje. Miasta te spełniają rozmaite funkcje, dzięki czemu wzajemnie się uzupełniają. Jest to możliwe dzięki istniejącej, dobrze rozbudowanej sieci komunikacyjnej, łączącej poszczególne miasta. W szerokim rozumieniu (sensu largo) przyjmuje się podział na konurbacje… Czytaj dalej »