Archiwum kategorii: Fizyka

Aeroakustyka

Aeroakustyka jest nauką zajmującą się zjawiskami wytwarzania dźwięku przez przepływ gazu oraz poruszających się w nim ciał. Nauka ta znajduje zastosowanie między innymi przy projektowaniu samolotów odrzutowych, gdzie dąży się do zmniejszania poziomu hałasu wydawanego przez gazy wyrzucane przez silniki. W rozwoju aeroakustyki pomogły badania nad skonstruowaniem szybkich samolotów pasażerskich, w których poziom hałasu wytwarzanego… Czytaj dalej »

Bioakustyka

Bioakustyka to dział akustyki na pograniczu biologii i fizyki, zajmujący się rolą dźwięków w życiu zwierząt. Skupia się przede wszystkim na rozprzestrzenianiu dźwięku w elastycznych, często organicznych, ośrodkach, na jego interpretacji i postrzeganiu przez zwierzęta, a także przez ludzi. Wiąże się to z neurofizjologicznymi i anatomicznymi podstawami emisji i odbioru dźwięku. Ponadto bioakustyka zajmuje się… Czytaj dalej »

Atom gorący

Atom gorący (atom odrzutu) powstaje w wyniku przemiany promieniotwórczej lub reakcji jądrowej, obdarzony jest energią (kinetyczną i wzbudzenia) znacznie większą niż energia wiązania chemicznego (3-5eV). Energia ta pochodzi z odrzutu, jakiego atom doznaje po emisji cząstki alfa lub kwantu gamma (podobnie jak działo doznaje odrzutu po wystrzeleniu pocisku). Energia atomu po emisji cząstki alfa może… Czytaj dalej »

Aktywacja neutronowa

Aktywacja neutronowa to proces, w którym promieniowanie neutronowe indukuje radioaktywność w materiałach i zachodzi, kiedy jądra atomowe przechwytują swobodne neutrony, stając się cięższymi i przechodząc w stan wzbudzony. Pobudzone jądra często ulegają natychmiastowemu rozpadowi emitując cząstki takie, jak neutrony, protony lub cząstki alfa. Wychwyt neutronu, nawet po natychmiastowym rozpadzie, często powoduje powstanie niestabilnych produktów aktywacji.… Czytaj dalej »

Aktywacja

Aktywacja jest procesem przemiany trwałego jądra atomowego w jądro nietrwałe w wyniku pochłonięcia przez nie cząstki elementarnej. Aktywacje uzyskuje się poprzez bombardowanie substancji aktywowanej wiązkami cząstek o odpowiedniej energii. Aktywacja może zachodzić również naturalnie, czego przykładem jest powstawanie 14C. Stan nasycenia, aktywność nasycenia uzyskuje się, kiedy liczba rozpadających się jąder równa jest licznie nowych jąder.… Czytaj dalej »

Absorpcja neutronów

Absorpcja neutronów to zjawisko pochłaniania neutronów przez materię. Gdy neutrony przechodzą przez materię, mogą wytracać swoją pierwotną energię na skutek zderzeń sprężystych. Z zasady zachowania energii i zasady zachowania pędu wynika, że najefektywniej energia tracona jest w zderzeniach sprężystych z jądrami o niewielkiej masie. Konkurencyjnym dla zderzeń sprężystych procesem jest pochłanianie neutronów przez jądra ośrodka.… Czytaj dalej »

Aerodynamika

Aerodynamika (gr. aéros – powietrze i dynamikós– mający siłę, silny) to dział fizyki, mechaniki płynów, zajmujący się badaniem zjawisk związanych z ruchem gazów, a także ruchu ciał stałych w ośrodku gazowym i sił działających na te ciała. Ze względu na metody badawcze wyróżnia się aerodynamikę teoretyczną i doświadczalną. W aerodynamice doświadczalnej stosuje się często tak… Czytaj dalej »