Archiwum kategorii: Chemia

Aerożel

Aerożel to materiał będący rodzajem sztywnej piany o wyjątkowo małej gęstości. Na jego masę składa się w 90-99,8% powietrze, resztę stanowi porowaty materiał tworzący jej strukturę. Pierwsze, mające tendencję do zapadania się aerożele otrzymał Samuel Stephens Kistler w 1931 roku, jednak bardzo długo nie znalazły one żadnego praktycznego zastosowania i zostały niemal zapomniane. Aerożele są… Czytaj dalej »

Adsorpcja

Adsorpcja jest procesem wiązania się cząsteczek, atomów lub jonów na powierzchni lub granicy faz fizycznych, powodującym lokalne zmiany stężenia. Adsorpcji nie należy mylić z absorpcją, która jest procesem wnikania do wnętrza fazy. Adsorpcję, absorpcję i wymianę jonową przyjęło się wspólnie nazywać procesami sorpcji. Procesem odwrotnym do procesów sorpcji jest desorpcja. W przemyśle proces adsorpcji i… Czytaj dalej »

Addycja

Addycja (przyłączenie) jest rodzajem reakcji chemicznej, polegającej na przyłączeniu jednej cząsteczki do drugiej w wyniku czego powstaje tylko jeden produkt bez żadnych produktów ubocznych. W chemii organicznej addycja przebiega zwykle z rozerwaniem wiązania wielokrotnego węgiel-węgiel lub węgiel-heteroatom. Istnieją jednak proste reakcje addycji, które zachodzą bez zrywania wiązań wielokrotnych takie jak np. rekombinacja rodników.

Agregacja cząstek

Agregacja ogólne pojęcie określające łączenie się mniejszych cząstek w większe. Produkty agregacji nazywane są agregatami. Formą agregacji cząsteczek chemicznych mogą być między innymi micele tworzące koloidy. Micele na skutek agregacji mogą z kolei zlepiać się razem, co prowadzi do powstania zwykłej zawiesiny. Formą agregacji jest też proces koagulacji białek. Kontrolowana agregacja niektórych cząsteczek może prowadzić do powstania struktur supramolekularnych.

Agar-agar

Agar-agar (E406) to substancja żelująca, której głównym składnikiem jest trudno przyswajalny przez człowieka cukier galaktoza. Agar-agar dobrze rozpuszcza się w wodzie o temperaturze ok. 90-100 °C, a zestala się, tworząc rodzaj żelu w 40-50 °C. Zestalony żel roztapia się po ponownym podgrzaniu do 90-100 °C. Zjawisko to jest przykładem histerezy przemiany fazowej ciało stałe-ciecz. Odmianą agaru o słabszych własnościach żelujących jest agaroid. Agar-agar wytwarzany jest z krasnorostów (Rhodophyta), wydobywanych… Czytaj dalej »

Agaroza

Agaroza to polisacharyd będący polimerem pochodnych galaktozy, otrzymywany w wyniku oczyszczania z agaru jadalnego. Agaroza łatwo rozpuszcza się w wodzie, w temperaturze pokojowej odwracalnie tworzy żel. Temperatura przejścia żelu w zol (potocznie topnienie agarozy) jest wyższa od temperatury zestalania (histereza). Agarozę stosuje się w technikach analitycznych i preparatywnych biologii molekularnej. Żel agarozowy służy jako podłoże… Czytaj dalej »

Azeotrop

Azeotrop (mieszanina azeotropowa) to ciekła mieszanina (roztwór) dwóch lub więcej związków chemicznych, która jest w równowadze termodynamicznej z parą nasyconą powstającą z tej mieszaniny. Skład pary i cieczy jest taki sam. Gdy mówimy o azeotropie w kontekście wykresu fazowego, parametry takie określamy nazwą punktu azeotropowego. Proporcje molowe (stężenie) związków chemicznych obecnych w parze nasyconej, powstającej… Czytaj dalej »

Acetylocholina

Acetylocholina (ACh) jest organicznym związkiem chemicznym, esterem kwasu octowego i choliny. W organizmach żywych związek ten jest neuromediatorem syntetyzowanym w neuronach cholinergicznych. Prekursorem acetylocholiny jest cholina, która przenika z przestrzeni międzykomórkowej do wnętrza neuronów. Cholina ulega estryfikacji, tj. przyłączeniu reszty kwasu octowego do acetylocholiny przy udziale enzymu acetylotransferazy cholinowej. Powstała acetylocholina jest uwalniana z zakończeń… Czytaj dalej »