Leseferyzm

przez | 10 czerwca 2011

Leseferyzm (fr. laissez faire) został sformułowany przez fizjokratów francuskich, a najpełniej realizowany był w dziewiętnastowiecznej Wielkiej Brytanii. Jest toogląd filozoficzno-ekonomiczny głoszący wolność jednostki, zwłaszcza w wymiarze społeczno-ekonomicznym. Za popularyzatora tego określenia uznaje się J.V. Gournaya. Wyraża dążenie do wolności gospodarowania oraz wyzwolenie z wszelkich zależności feudalnych. Rola państwa miała być ograniczona do roli nocnego stróża, który miał strzec fundamentalnych zasad wolności gospodarowania i prywatnej własności. Rozumowanie leseferystów jest oparte na założeniu, że każdy człowiek kieruje się zasadą korzyści materialnej (homo oeconomicus). Zespół poglądów leseferystów związany był ściśle z oświeceniowymi koncepcjami wolności jednostki oraz ideą praw naturalnych.

W gospodarce, która oparta jest na leseferyzmie, jedynym regulatorem jest cena, brak jest jakiejkolwiek ingerencji czynników zewnętrznych (jak np. państwo) w procesy rynkowe. Leseferyzm oznacza działanie w warunkach wolności osobistej, równości wobec prawa, poszanowania własności prywatnej, a rolę państwa sprowadza wyłącznie do pozycji gwaranta podstawowych swobód obywatelskich i dlatego też z założenia państwo nie może ingerować w sferę ekonomiczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *