Stosunki międzynarodowe

Kulturowa płaszczyzna globalizacji

Kulturowa płaszczyzna globalizacji ustrukturalizowana jest na osi centrum – półperyferie – peryferie. W centrum usytuowani są globalni nadawcy dóbr i wartości kulturowych, półperyferie zajmują mniej więcej tę część kulturowej areny globalizacji, gdzie odbywa się zarówno recepcja wartości i dóbr kultury…
Read more

Ubóstwo, wykluczenie i marginalizacja w perspektywie globalnej

Przed trzecią falą globalizacji dopiero co opisane zjawiska zachodziły w zasadzie w obrębie państwa narodowego. Globalizacja natomiast, tworząc nowe wartości, doprowadziła jednocześnie do kształtowania się nierówności społecznych, a w konsekwencji także do marginalizacji społecznej i wykluczenia. Obecnie na problemy związane…
Read more

Początek zimnej wojny – 1945-1953

Geneza konfliktu. Stosunki międzyalianckie pogorszyły się gwałtownie na początku 1946 r. Przyczyną rozłamu były kontynuacja przez ZSRR polityki ekspansji po zakończeniu wojny oraz decyzje podjęte w Waszyngtonie i stolicach Europy Zachodniej, by się temu przeciwstawić . W Moskwie uznano, że…
Read more

Wpływ procesów globalizacji na środowisko międzynarodowe

Ważnym elementem analizy procesów globalizacji jest określenie zmian przez nie powodowanych w środowisku międzynarodowym, zwłaszcza że tworzą one nową jego jakość. W tym kontekście formułowany jest nawet pogląd, że zmiany powodowane przez procesy globalizacji prowadzą do kształtowania się nowego ładu…
Read more

Międzynarodowe organizacje pozarządowe – NGOs

Spośród licznych pozarządowych organizacji międzynarodowych wydzielić można kilka grup organizacji mających większe znaczenie polityczne w stosunkach międzynarodowych. Stosunkowo najdłuższą i najbogatszą historię wśród organizacji międzynarodowych o charakterze ideologicznym mają kościoły i związki religijne. Zachowały one po dzień dzisiejszy znaczenie, oddziałując…
Read more

Korupcja międzynarodowa

Liberalizacja gospodarek, procesy globalizacyjne i rozwój systemów rynkowych oraz fala prywatyzacji w państwach postsocjalistycznych w latach 90. przyczyniły się wyraźnie do rozpowszechnienia korupcji międzynarodowej. Komisja ONZ d/s Walki z Przestępczością Zorganizowaną, utworzona w 1992 r. i zrzeszająca 40 państw, w…
Read more

Funkcje instytucji międzynarodowych

Instytucje międzynarodowe wywierają wpływ na procesy funkcjonowania i rozwoju stosunków międzynarodowych, wywołując w nich określone skutki. Można wydzielić trzy rodzaje takich funkcji: regulacyjną, stabilizacyjną oraz funkcję legitymizacyjną. Funkcja regulacyjna Funkcja regulacyjna polega na stwarzaniu, określaniu i wskazywaniu ram organizacyjnych oraz…
Read more