Socjologia

Alienacja

Alienacja (łac. alienus, alienum – obcy, cudzy) to poczucie odizolowania od danej społeczności, nieutożsamianie się ze społecznością lokalną i ponadlokalną, utrata tożsamości jednostki charakterystyczna dla dużych ośrodków miejskich w społeczeństwach przemysłowych i poprzemysłowych (postindustrialnych) oraz dla sytuacji migracji zarobkowej. Termin…
Read more

Aktor społeczny

Aktor społeczny w socjologii oraz w antropologii jest jednostką, grupą społeczną lub instytucją w rozumieniu podmiotu społecznego, odgrywającą w danej sytuacji społecznej określoną rolę społeczną i oddziałującą przez swoje działanie na innych. W podejściu interakcyjnym, a w szczególności w etnometodologii,…
Read more

Actor network theory

Actor-network theory (ANT, „socjologia nie-ludzi”) to szkoła myśli socjologicznej, która powstała w ramach filozofii i socjologii nauki. Opiera się na założeniu agencyjności (sprawczości), także tzw. nieludzi, czyli również komputerów i maszyn. Podkreśla, że ważne są sieci materialno-semiotyczne, a nie same…
Read more

Action research

Action research jest zbiorem metod badawczych, których wspólną właściwością jest uznanie najwyższej kompetencji członków danej społeczności do rozumienia jej prawideł. Przedstawiciele tego nurtu starają się przede wszystkim zrozumieć osoby w danej organizacji lub środowisku, a nie narzucić im swe poglądy….
Read more

Interakcje społeczne

Zarówno pojedyncze osoby, jak również zbiorowe podmioty społeczne w sytuacjach odczuwania obecności innych osób, grup nie są wobec siebie bezczynne. Ludzie w sytuacjach społecznych poszukują lub unikają kontaktu, zwracają się w kierunku innych lub odwracają się, spoglądają na siebie lub…
Read more