Prawo

Attaché

Attaché to najniższy stopień członka personelu dyplomatycznego państwa wysyłającego w państwie przyjmującym. Wyjątkiem jest attache wojskowy, który – zachowując tradycyjną nazwę – posiada wysoką rangę dyplomatyczną. Wobec konieczności zmian w stosunkach międzynarodowych w XX w. zaczęto nominować do pracy w…
Read more

Akt administracyjny

Akt administracyjny to jedna z prawnych form działania administracji publicznej. Jednostronne, władcze oświadczenie woli organu administracji publicznej rozstrzygające w sposób prawnie wiążący o sytuacji indywidualnie określonego podmiotu prawa w konkretnej sprawie, wydane przez ten organ w toku postępowania administracyjnego, na…
Read more

Akcja zwykła

Akcja zwykła to akcja dająca jej posiadaczowi jeden głos na jedną akcję na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, równy z innymi posiadaczami akcji udział w dywidendzie oraz udział w majątku spółki w razie jej likwidacji. Mogą to być zarówno akcje imienne jak…
Read more