Politologia

Chrześcijańska demokracja

Chrześcijańska demokracja (potocznie chadecja, od skrótu ChD) to nurt w myśli politycznej i społecznej, który pojawił się pod koniec XIX wieku jako odpowiedź myśli katolickiej na wzrastające wpływy socjalizmu, mającego świecki charakter, a skrytykowanego w papieskiej encyklice Rerum novarum (napisanej…
Read more

Burżuazja

Termin „burżuazja” pierwotnie był synonimem mieszczaństwa, następnie ogółu przedsiębiorców i osób zamożnych. Od końca XV wieku jest to określenie górnych, zamożnych warstw mieszczaństwa. Burżuazji przypisuje się swoisty styl życia: model rodziny, upodobania, hierarchię wartości, itd. Zamożne mieszczaństwo było główną siłą…
Read more

Bierny opór w polityce

Bierny opór to sprzeciw bez używania siły fizycznej lub bez większej aktywności. Pojęcie to jest związane z obywatelskim nieposłuszeństwem i niekiedy bywa używane zamiennie. Za jego twórcę uznaje się Mahatmę Gandhiego, który zachęcał swoich rodaków, by w ten sposób przeciwstawiali…
Read more

Czynne prawo wyborcze

Czynne prawo wyborcze to prawo przysługujące obywatelom, które zapewnia im możliwość udziału w głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata do organów przedstawicielskich państwa, do organów samorządu terytorialnego bądź w referendum. W Polsce czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom polskim,…
Read more

Czystka

Czystka to usuwanie niepożądanych osób. Czystkami zwykło się określać likwidowanie części elit rządzących lub kierujących różnymi strukturami państwa (wojsko, policja, rząd) przez despotycznych władców. Charakteryzowała je zazwyczaj masowość oraz bezwzględność. Najczęstszą motywacją do ich przeprowadzania była obsesyjna podejrzliwość władcy i…
Read more