Geografia społeczno-ekonomiczna

Bariery osadnicze

Bariery osadnicze to czynniki ograniczające rozwój osadnictwa i określające zasięg ekumeny. Poniżej zostaną wymienione bariery przyrodnicze, jednak należy pamiętać, że coraz częściej występują na świecie bariery natury politycznej. Słabo rozwinięta gospodarka, niedemokratyczne systemy polityczne oraz konflikty zbrojne zmuszają wiele osób do…
Read more

Sytuacja prawno-polityczna Antarktydy

Tę kwestię reguluje od 1961 r. artykuł czwarty Układu Antarktycznego (obowiązujący sygnatariuszy od momentu ratyfikacji do 1991 r., a następnie przedłużony o 50 lat, do 2041 r.), który zamraża, lecz zachowuje w mocy wszystkie prawa i roszczenia terytorialne do Antarktydy…
Read more

Zagłada wilgotnych lasów równikowych

Wśród roślinności Ziemi wilgotne lasy równikowe wyróżniają się wyglądem, bogactwem składu gatunkowego i rodzajem zajmowanych siedlisk. Są one najbardziej urozmaiconymi i złożonymi pod względem struktury lasami na Ziemi. To w ich przypadku termin „bioróżnorodność” nabiera szczególnego znaczenia – nie mają…
Read more