Geografia fizyczna

Bariery osadnicze

Bariery osadnicze to czynniki ograniczające rozwój osadnictwa i określające zasięg ekumeny. Poniżej zostaną wymienione bariery przyrodnicze, jednak należy pamiętać, że coraz częściej występują na świecie bariery natury politycznej. Słabo rozwinięta gospodarka, niedemokratyczne systemy polityczne oraz konflikty zbrojne zmuszają wiele osób do…
Read more

Limonit

Limonit (żelaziak brunatny) to bardzo drobnoziarnista lub skrytokrystaliczna mieszanina minerałów (tlenków i wodorotlenków żelaza), kiedyś uważana za odrębny minerał. Według dzisiejszych podziałów jest to rodzaj skały. Substancja bardzo pospolita, rozpowszechniona i spotykana w miejscach występowania goethytu. Powstaje w wyniku procesów…
Read more

Płaskowyż

Płaskowyż jest obszarem wysoko położonym o płaskiej bądź lekko falistej powierzchni i o stromych stokach, będącym fragmentem wydźwigniętej powierzchni zrównania lub równiny wulkanicznej. Płaskowyże są  słabo urozmaicone dolinami i wyraźnie zaznaczają się wśród otaczających je niższych obszarów. W Polsce najczęściej…
Read more

Rów Krzeszowicki

Rów Krzeszowicki to mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, o przebiegu równoleżnikowym pomiędzy Krakowem a Trzebinią. Stanowi część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, sąsiadując z Wyżyną Olkuską na północy i z Garbem Tenczyńskim na południu. Jego długość wynosi ponad 30 km, szerokość do kilku…
Read more

Rzeźba tektoniczna

Rzeźba tektoniczna to typ krajobrazu, którego główne cechy zostały ukształtowane przez ruchy tektoniczne, a układ wzniesień i obniżeń odpowiada obszarom obecnie wypiętrzanym i obniżanym. Typowymi składnikami rzeźby tektonicznej są zręby, rowy tektoniczne, zapadliska, krawędzie tektoniczne. Na tych obszarach częste są…
Read more