Historia

Absolutyzm oświecony

Absolutyzm oświecony był formą ustroju państwa rozpowszechnioną w Europie w II połowie XVIII w., w której władca uznaje niektóre zasady umowy społecznej między sobą a społeczeństwem, przyznaje mu pewne wolności np. tolerancję religijną, jednocześnie jednak pozostając monarchą absolutnym, sprawującym władzę…
Read more

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, Powszechny Kodeks Obywatelski) jest austriackim kodeksem cywilnym z 1811 roku, opracowanym przez Franza Zeillera. Cesarską sankcję uzyskał 1 czerwca 1811 roku. Utworzony został na bazie Kodeksu cywilnego zachodniogalicyjskiego opierał się na prawonaturalnych zasadach wolnej własności, swobodzie…
Read more

Akcja pod Arsenałem

W nocy z 18 na 19 marca 1943 gestapo aresztowało komendanta Hufca Praga, Henryka Ostrowskiego ps. „Heniek”. W jego mieszkaniu znaleziono liczne materiały świadczące o jego działalności oraz prawdopodobnie notatki Jana Bytnara „Rudego”. „Heniek” został poddany torturom. Z tego, co…
Read more

Artykuły henrykowskie

Artykuły henrykowskie były aktami prawnymi sformułowanymi w czasie bezkrólewia, zostały spisane na sejmie elekcyjnym 20 maja 1573 r., którego głównym zadaniem było wybranie monarchy. Były prawami niezmiennymi, zawierającymi najważniejsze uregulowania dotyczące sprawowania władzy w państwie oraz określały stosunki między sejmem…
Read more

Antybolszewicki Blok Narodów

Antybolszewicki Blok Narodów był koordynacyjną platformą współpracy emigracyjnych ugrupowań politycznych reprezentujących narody ZSRR i tzw. Bloku Wschodniego. Początki ABN sięgają końca 1943 roku, gdy w dniach 21-22 listopada w rejonie Równego na okupowanej Ukrainie odbyła się z inicjatywy Organizacji Ukraińskich…
Read more

Amurska Organizacja Wojskowa

Amurska Organizacja Wojskowa miała charakter konspiracyjny i została utworzona przez  Białych na początku 1921 roku w Mandżurii, po pierwszych klęskach wojsk Białych na Dalekim Wschodzie. Na jej czele stanął gen. Jefim G. Syczow. Składała się z wojskowych, głównie kozackich, z…
Read more

Zwolennicy Wielkiej Rumunii

Zwolennicy Wielkiej Rumunii to rumuńska organizacja antykomunistyczna w rumuńskiej części Banatu działająca w latach 1948-1949. Organizacja ta została utworzona we wrześniu 1948 r. w Timişoarze przez miejscowego urzędnika Ioana Tănase. Głównym przejawem jej działalności było rozkolportowanie około tysiąca ulotek antyrządowych…
Read more